• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยะรม

 

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา  สอนงาน Coaching Techniques นายสุวิทย์ ซาเก็ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยะรม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ : ภาคทฤษฎี พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ : ภาคทฤษฎี สอนโดย นายอิบรอเฮม แวฮามะ นิติกร ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

 

 

ลงวันที่ 23 ก.ย. 2565 16:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 260 คน