• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ ชุดความคิดใหม่ (New Mindset) ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต ภายใต้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)

 

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ นางสาววรรนีดา กุตงกือเด็ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายมะสาดี วาลี นิติกร และนายสมพร ณ นคร นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ ชุดความคิดใหม่ (New Mindset) ทางการบริหารจัดการภาครัฐในอนาคต ภายใต้หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting)

 

ลงวันที่ 28 ก.ย. 2565 13:37 น.

จำนวนผู้อ่าน 258 คน