• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจุฑารัตน์ ยุทธ์ธนอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐเพื่อการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Facebook Live

 

ลงวันที่ 4 ต.ค. 2565 12:49 น.

จำนวนผู้อ่าน 203 คน