• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตรการให้บริการอย่างมีคุณภาพขั้นสูง

 

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวมยุรา ขนาดผล นักวิชาการยุติธรรม นางสาวภัควลัญชญ์ สุวรรณธาดา นักวิชาการเงินและบัญชี และนายสมพร ณ นคร นักวิชาการยุติธรรม เข้าร่วมอบรมโครงการ Together หลักสูตร การให้บริการอย่างมีคุณภาพขั้นสูง ( High Quality Service to the Public training ) ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี

 

ลงวันที่ 4 ต.ค. 2565 15:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 198 คน