• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

ขอประกันตัวได้หรือไม่ ใครอนุญาต?

 

กฎหมายน่ารู้ 32 : ขอประกันตัวได้หรือไม่ ใครอนุญาต?

การอนุญาตผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการถูกควบคุมของเจ้าหน้าที่หรือศาลตามตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานาน เพราะหากไม่จำเป็นต้องควบคุมก็ควรได้รับการปล่อยชั่วคราวออกไป

ผู้ต้องหาหรือจำเลยสามารถขอประกันตัวได้ในระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนและระหว่างการพิจารณาคดีของศาลโดยมีหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานสอบสวนและศาลที่ใช้พิจารณาเพื่อขออนุญาตประกันตัว

ใครมีสิทธิยื่นขอประกันตัวได้บ้าง?
1. พ่อแม่ ลูก คู่สมรส ญาติ นายจ้างฯ
2. ผู้ต่องหาหรือจำเลย

แล้วใครมีสิทธิคัดค้านการให้ประกันตัวได้?
1.พยาน
2.ผู้เสียหาย
3.พนักงานสอบสวน
4.อัยการ

หลักประกันที่ใช้ประกันตัว
1.เงินสด,สมุดเงินฝาก
2.โฉนดที่ดิน น.ส.3ก. / น.ส. 3
3.พันธบัตรรัฐบาล,สลากออมสิน
4.กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ
5.ตำแหน่ง/วิชาชีพ
6.หน่วยงานราชการ(ข้าราชการ,ลูกจ้าง)

เจ้าพนักงานสอบสวนใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาคำร้องขอประกันตัว แล้วศาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการวินิจฉัยคำร้องขอประกันตัวบ้าง?
1. ความหนักเบาตามข้อหาของคดี
2. พยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอต่อการดำเนินคดีหรือไม่
3. พฤติการณ์ของคดี
4. ความน่าเชื่อถือผู้ขอประกันตัว
5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่
6. อันตราย/ความเสียหายที่เกิดหลังประกันตัว
7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ โจทย์หรือผู้เสียหาย (เฉพาะในชั้นศาล)
8. ความเห็น/คำสั่ง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯเด็ก(เฉพาะในชั้นศาล)

กรณีที่ศาลจะสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเหตุใดบ้าง

1. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี
2. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเกี่ยวกับหลักฐาน
3. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น
4. ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
5. การอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงาน หรือการดำเนินคดีในศาล

มีกรณีที่ศาลจะสั่งอนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยไม่มีผู้ขอประกันได้หรือไม่

กรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว มีอำนาจสั่งปล่อยชั่วคราวตามที่ศาลเห็นสมควร โดยไม่ต้องมีผู้ขอประกัน

ที่มา : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

#การประกันตัว #การขออนุญาตประกันตัว
#infographic #กฎหมายน่ารู้ #กฎหมายใหม่ #law #อินโฟกราฟิกกฎหมาย 

เครดิต สํานักงานกิจการยุติธรรม https://www.facebook.com/weareoja/photos/a.664480593637716/1297836283635474/

ลงวันที่ 6 ต.ค. 2565 11:31 น.

จำนวนผู้อ่าน 554 คน