• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

กฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง

#กฎหมายใหม่50 พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 23 มกราคม 2566 https://justicechannel.org/format/read/newlaw50
 
.
กฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ
หรือที่ใช้ความรุนแรง เพื่อทำให้สังคมและประชาชนรู้สึกปลอดภัยจากบุคคลอันตรายมากยิ่งขึ้น
.
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในอีก 90 วัน (วันที่ 23 มกราคม 2566)
.
กฎหมายใหม่ฉบับนี้ ถือเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยตามหลักสากล โดยการการกำหนดให้มีมาตรการพิเศษทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู ป้องกัน และเฝ้าระวังการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ สร้างความปลอดภัยให้สังคม รวมถึงแก้ไขปัญหาและลดการกลับมากระทำผิดซ้ำ
.
ใช้บังคับกับผู้ที่ทำความผิด 3 กลุ่ม ได้แก่ คดีเพศ คดีชีวิตและร่างกาย และคดีเรียกค่าไถ่ ซึ่งจะเน้นการใช้มาตรการที่เหมาะสมกับการแก้ไขฟื้นฟู/รักษา ผู้กระทำความผิด มากกว่าการลงโทษ มี 4 มาตรการ ได้แก่
(1) มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมถึงมาตรการทางการแพทย์
(2) มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ
(3) มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ
(4) การคุมขังฉุกเฉิน
.
สำหรับการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ และเตรียมความพร้อมก่อนมีผลบังคับใช้ มี 4 ฉบับ ได้แก่
(1) #กรมคุมประพฤติ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(2) #กรมราชทัณฑ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทำความผิดซ้ำ พ.ศ....
(3) #สำนักงานศาลยุติธรรม ร่างข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ....
(4) #สำนักงานอัยการสูงสุด ร่างข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยการใช้
มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด มาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ มาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษและการคุมขังฉุกเฉิน พ.ศ...
.
เครดิค สำนักงานกิจการยุติธรรม https://www.facebook.com/weareoja/photos/a.664480593637716/5540046382747755/
 

ลงวันที่ 27 ต.ค. 2565 14:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 369 คน