• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลาสอนงาน Coaching Techniques ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๘ ศูนย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. หัวข้อ บทบาทหน้าที่กระทรวงยุติธรรม หัวข้อ บทบาทหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัด หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม หัวข้อ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดยะลา สอนโดย วรรนีดา กุตงกือเด็งเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา : กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สอนโดย สุกรี สะมะแอเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ : ภาคทฤษฎี หัวข้อ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ : ภาคทฤษฎี โดย อิบรอเฮม แวฮามะ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานผลการเรียนรู้ประจำวัน โดย ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 23 พ.ย. 2565 17:06 น.

จำนวนผู้อ่าน 32 คน