• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลาสอนงาน Coaching Techniques ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๘ ศูนย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. หัวข้อ งาน ๕ ส เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ การรายงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.      หัวข้อ งานเยี่ยมญาติผ่านจอภาพ สอนโดย วรรนีดา กุตงกือเด็ง เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.รายงานผลการเรียนรู้ประจำวัน                  โดย ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 28 พ.ย. 2565 16:44 น.

จำนวนผู้อ่าน 128 คน