• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายนาซอรี กะมะอดุลภักดี พนักงานคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ นายมาหามะ กูเต๊ะ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

ลงวันที่ 28 พ.ย. 2565 17:16 น.

จำนวนผู้อ่าน 132 คน