• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕, ๐๙.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา เรื่องการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ เรือนจำอำเภอเบตง,การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรฯ, การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย (๙ ธ.ค.๖๕), การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล, แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง, การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว, สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา, รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและรายงานผลงานประจำเดือนพฤศจิกายน และรายงานการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมะสวณะ/แผนบริจาคโลหิต 

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2565 20:39 น.

จำนวนผู้อ่าน 150 คน