• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา และคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๕.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลามอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลา และคณะทำงานอำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา  เรื่อง นโยบายข้อสั่งการการแก้ไข้ปัญหายาเสพติด, แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ , ผลการปฏิบัติด้านการปราบปราม, ผลการปฏิบัติด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, ผลการปฏิบัติด้านการป้องกัน ,การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด จำนวน ๘ อำเภอ , สรุปผลการปฏิบัติด้านการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2565 21:48 น.

จำนวนผู้อ่าน 105 คน