• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลาสอนงาน Coaching Techniques ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching..Techniques เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน ๘ ศูนย์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. หัวข้อ รู้จักสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา หัวข้อ ยุติธรรมเคลื่อนที่ หัวข้อ ยุติธรรมชุมชนเดินเท้าเข้าพื้นที่ หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลาฝ่าย : อำนวยการ หัวข้อ งานธุรการ หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์ สอนโดย จิรวรรณ ศรีไชย เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ งานส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  สอนโดย มาหามะ กูเต๊ะ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา 

 

ลงวันที่ 29 พ.ย. 2565 21:58 น.

จำนวนผู้อ่าน 110 คน