• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง”

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา       มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง”              และประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๕๓ คน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาวิทยา อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2565 19:18 น.

จำนวนผู้อ่าน 125 คน