• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลาเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการยกระดับการบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาววรรนีดา  กุตงกือเด็ง  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการยกระดับการบริการสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ webex 

ลงวันที่ 30 พ.ย. 2565 19:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 136 คน