• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลาสอนงาน Coaching..Techniques เจ้าหน้าที่ยุติธรรมชุมชนประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ยุติธรรมชุมชนประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางจังหวัดยะลา ๑ คน เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา ๓ คน เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หัวข้อ งานให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน หัวข้อ งานช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา : กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สอนโดย อิบรอเฮม แวฮามะ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. หัวข้อ งานส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ สอนโดย มาหามะ กูเต๊ะ เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. รายงานผลการเรียนรู้ประจำวัน โดย ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565 22:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 117 คน