• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย และพร้อมแนะนำช่องทาง การให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care ยุติธรรมใส่ใจ

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรม และนิติการ ให้บริการประชาชน จำนวน ๓ ราย ดังนี้  ๑.รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ  จำนวน ๑ ราย  ๒.รับแบบคำขอรับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย สชง.๑๕/๑๖ จำนวน ๒ ราย พร้อมแนะนำช่องทางการให้บริการผ่าน Mobile Application Justice Care  ยุติธรรมใส่ใจ แก่ผู้มาใช้บริการ

ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2565 17:14 น.

จำนวนผู้อ่าน 148 คน