• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายมะสาดี  วาลี นิติกร เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลาส่วนหน้า ณ มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนายะลา ถนนสิโรรส ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 12 มี.ค. 2566 21:17 น.

จำนวนผู้อ่าน 67 คน