• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา นางสาวอามนะห์ อาแย เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ภายในองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕  ออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

ลงวันที่ 16 มี.ค. 2566 14:34 น.

จำนวนผู้อ่าน 56 คน