• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายนาซอรี กะมะอดุลภักดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 15:38 น.

จำนวนผู้อ่าน 93 คน