• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาววรรนีดา  กุตงกือเด็ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ (War Room) อาคาร ๒ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา 

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 16:07 น.

จำนวนผู้อ่าน 91 คน