• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนายมะสาดี  วาลี นิติกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา        เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 19:20 น.

จำนวนผู้อ่าน 96 คน