• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มภาคใต้และภาคใต้ชายแดน

วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายสุกรี  สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจิรวรรณ  ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ กลุ่มภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลงวันที่ 22 มี.ค. 2566 19:25 น.

จำนวนผู้อ่าน 98 คน