• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานหลัก
ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ชั้น 6 เลขที่ 318 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
 

สำนักงานย่อย
ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
 

โทรศัพท์   :  สำนักงานหลัก 073 222 624  สำนักงานย่อย  073 216 954
โทรสาร     :  สำนักงานหลัก 073 216 949

อีเมล์สำนักงาน :   yala@moj.go.th
สื่อสังคมออนไลน์ : facebook.com/YalaJusticeProvincialOffice
                              (หรือค้นหาด้วยคำว่า "สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา")

ลงวันที่ 5 เม.ย. 2565 13:36 น.

จำนวนผู้อ่าน 713 คน