• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION)

 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรม

๒. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

๓. กองทุนยุติธรรมและงานช่วยเหลือประชาชน

๔. งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด

ลงวันที่ 16 ส.ค. 2565 15:13 น.

จำนวนผู้อ่าน 519 คน