• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

ดูหมิ่นศาล

 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 198 กล่าวว่า

“ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี หรือกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
.
คำว่า “ดูหมิ่น” ตามมาตรานี้ หมายถึง การกระทำซึ่งเป็นการเหยียดหยาม อาจจะกระทำด้วยวาจา หรือแสดงกิริยาท่าทางก็ได้ และหมายความรวมถึงการกระทำที่ลดคุณค่าในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลหรือผู้พิพากษาในสายตาของผู้กระทำการดูหมิ่น
.
.
การกระทำใดถือว่าเป็นการดูหมิ่นศาลบ้าง?
.
การกระทำที่จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาล คือ การดูหมิ่นศาล หรือ ตัวผู้พิพากษา ‘อันเนื่องมาจากการพิจารณาหรือพิพากษาคดี’ เช่น การกล่าวหาว่าผู้พิพากษาไปกินข้าวกับโจทก์ซึ่งเป็นคู่ความในคดี การกล่าวหาว่าผู้พิพากษารับสินบนจากจำเลย การกล่าวอ้างว่าผู้พิพากษาลำเอียงตัดสินให้แพ้คดี การกล่าวหาว่าผู้พิพากษาลงโทษโดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย เป็นต้น
.
การดูหมิ่นศาลไม่จำเป็นต้องทำในขณะที่มีการพิจารณาหรือพิพากษาคดีเท่านั้น แม้จะเป็นนอกเวลาพิจารณาหรือพิพากษาคดีก็อาจผิดฐานดูหมิ่นศาลได้ เช่น พบผู้พิพากษาบริเวณลานจอดรถของศาล แล้วไปต่อว่าว่าผู้พิพากษาคนนั้นตัดสินคดีลำเอียง เป็นต้น
.
แต่หากเป็นการดูหมิ่นในทางส่วนตัว ในเรื่องส่วนตัว ในประเด็นส่วนตัว ที่ ‘ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาหรือพิพากษาคดี’ แม้คนถูกดูหมิ่นจะมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาก็ไม่ถือเป็นความผิดฐานดูหมิ่นศาล 

 

cr.สำนักงานกิจการยุติธรรม

https://www.facebook.com/weareoja/photos/pcb.5265782926840770/5265771570175239

 

ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 10:35 น.

จำนวนผู้อ่าน 399 คน