• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

คำหมั่นว่าจะให้

 

“คำมั่น” หมายถึง การแสดงเจตนาให้ความแน่นอนว่าตนจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง “คำมั่น” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีได้หลายกรณี

คำมั่นว่าจะให้รางวัล (มาตรา 362)
คำมั่นว่าจะให้รางวัลในการประกวดชิงรางวัล (มาตรา 365)
คำมั่นว่าจะซื้อหรือจะขาย (มาตรา 454)
คำมั่นว่าจะให้ (มาตรา 526)
คำมั่นว่าจะใช้เงินในตั๋วสัญญาใช้เงิน (มาตรา 982)
“คำมั่นว่าจะให้” ตามมาตรา 526 กล่าวว่า “ถ้าการให้ทรัพย์สินหรือให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว และผู้ให้ไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับไซร้ ท่านว่าผู้รับชอบที่จะเรียกให้ส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่ไม่ชอบที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยอีกได้”

เมื่อคำมั่นว่าจะให้นั้น ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คำมั่นดังกล่าวก็จะมีผลบังคับกันได้ ผู้รับคำมั่นจะเรียกให้ผู้ให้คำมั่นส่งมอบตัวทรัพย์สินหรือราคาแทนทรัพย์สินนั้นได้ แต่หากคำมั่นนั้นไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับคำมั่นจะไม่สามารถเรียกให้ผู้ให้คำมั่นกระทำตามคำมั่นที่ให้ไว้ได้

 

cr.สำนักงานกิจการยุติธรรม

https://www.facebook.com/weareoja/photos/pcb.5265782926840770/5265771483508581

 

ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 10:37 น.

จำนวนผู้อ่าน 328 คน