• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สินส่วนตัว

 

• นางอรได้รับที่ดินจากบิดาก่อนสมรส กับนายเอก • ถือว่าที่ดินเป็นสินส่วนตัวของนางอร
.
#สินส่วนตัว #คำนี้ในกฎหมายแปลว่า : ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของ โดยสินส่วนตัว มีดังต่อไปนี้
.
(1) ทรัพย์สินที่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่แล้วก่อนสมรส
(2) ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(3) ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาในระหว่างสมรส โดยการได้รับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
(4) ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น

 

cr.สำนักงานกิจการยุติธรรม

https://www.facebook.com/weareoja/photos/pcb.5265782926840770/5265771606841902

 

ลงวันที่ 17 ส.ค. 2565 10:40 น.

จำนวนผู้อ่าน 269 คน