• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวนูรียะห์ ซา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้เเจงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Google meet

 

ลงวันที่ 23 ส.ค. 2565 16:29 น.

จำนวนผู้อ่าน 233 คน