• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางมูรนี หมัดบิลเฮด นักวิชาการยุติธรรม นางสาวนูรียะห์ ซา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนยุติธรรม กิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕  ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 

 

 

ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565 22:57 น.

จำนวนผู้อ่าน 249 คน