• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ร่วมประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยุโป

 

วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติะรรมชุมชนตำบลตาเซะ ร่วมประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน Justice Care พร้อมทั้งให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และการขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๔ ราย

ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565 23:08 น.

จำนวนผู้อ่าน 250 คน