• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา บริการประชาชนด้านกฎหมาย

วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๙ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการได้ให้บริการแก่ประชาชนดังนี้ ๑. รับเอกสารเพิ่มเติมกรณียื่นคำขอรับกองทุนยุติธรรมขอเงินค่าทนายความและค่าธรรมเยียมศาล ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 29 ส.ค. 2565 17:04 น.

จำนวนผู้อ่าน 195 คน