• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา สอนงาน Coaching Techniques ให้แก่เจ้าหน้าที่ (ใหม่)

 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques นายอดินันท์ ภาคภูมิ นายสมพร ณ นคร เจ้าหน้าที่ (ใหม่) ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หัวข้อ ดังนี้

๑. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดยะลา

๒. ศูนย์ยุติธรรมชุมชน : ภาคทฤษฎี

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชน

สอนโดย นางสาวจิรวรรณ ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 14 ก.ย. 2565 20:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 175 คน