• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัย การเงิน การคลัง : เรื่องใหม่ ใกล้ตัวผู้บริหาร…ฟังไว้ ห่างไกลความผิด

 

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวจุฑารัตน์ ยุทธ์ธนอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี  นางสาวมยุรา ขนาดผล และนางสาวนูรียะห์ ซา นักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงิน การคลัง : เรื่องใหม่ ใกล้ตัวผู้บริหาร…ฟังไว้ ห่างไกลความผิด ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ทาง Page : สตง. สัมมนาบุคลากรภาครัฐและภาคประชาชน

 

ลงวันที่ 14 ก.ย. 2565 20:23 น.

จำนวนผู้อ่าน 169 คน