• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕

 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์  รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาประจำจังหวัดยะลา มอบหมายกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น ๓ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีนายก้องสกุล  จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานอนุกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ๑๓ ราย ยกคำขอ ๗ รายและงดจ่าย ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๕๘๔,๐๘๘ บาท

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 14:22 น.

จำนวนผู้อ่าน 176 คน