• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7
  • Slide 8

สยจ.ยะลา สอนงาน Coaching Techniques เจ้าหน้าที่ (ใหม่)

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา สอนงาน Coaching Techniques นายอดินันท์ ภาคภูมิ นายสมพร ณ นคร เจ้าหน้าที่ (ใหม่) ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ ฝึกปฏิบัติการเยี่ยมญาติทางจอภาพ สอนโดย นางสาวจิรวรรณ ศรีไชย นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. หัวข้อ งานประชาสัมพันธ์ สอนโดย นายรุสลัน บูชิ  นักวิชาการยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา

 

ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 16:45 น.

จำนวนผู้อ่าน 210 คน